Kácečko

Kácečko

To nie je len klub. Je to multifunkčné kultúrno-zábavné centrum, ktoré prepája rôzne svety. Od subkultúry po popkultúru, od umenia po vedu, a od zábavy po vzdelanie. 

Kácečko je miestom, kde sa tieto rôznorodé sféry stretávajú a prelínajú. Počas dňa si môžete vychutnať zaujímavé a inšpiratívne prenášky. V noci Kácečko ožíva hudbou a tematickými párty, ktoré vás dostanú do varu.

Veríme v rozmanitosť záujmov, názorov a hudobných vkusov. Preto sme tu, a ponúkame vám miesto kde môžete byť ktokoľvek. Staňte sa súčasťou nezameniteľnej atmosféry a komunity, ktorú si budujeme od čias KC Dunaj.

EN
It's not just a club. It is a multifunctional cultural and entertainment center that connects different worlds. From subculture to pop culture, from art to science, and from entertainment to education.

Kácečko is a place where these diverse spheres meet and intermingle. During the day, you can enjoy a lot of interesting and inspiring presentations that are organized in this space. At night, Kácečko comes alive with live music and themed parties that will get you fired up.

We believe in diversity of interests, opinions and musical tastes. That's why we're here, and we offer you a place where you can be anyone. Become a part of the unmistakable atmosphere and community that we have been building since the days of the KC Dunaj.

 
UniK Mlyny

UniK Mlyny

Multifunkčné, kultúrno-zábavné centrum, ktoré má ambíciu prepájať subkultúru s popkultúrou, umenie s vedou a zábavu so vzdelaním.

Od imatrikulácie až po promóciu bude UniK Mlyny tvojím sprievodcom univerzitným životom. Miestom, kde môžeš pri káve či pive s priateľmi spriadať plány, doklepávať posledné riadky seminárky, rozširovať svoje obzory pri zaujímavých prednáškach  či vypustiť paru pri koncertoch živej hudby a tematických párty.

S dôrazom na rozmanitosť záujmov, názorov či hudobného vkusu, dá UniK každému dôvod opustiť internátnu izbu! 

EN
A multifunctional, cultural and entertainment center that has the ambition to connect subculture with pop culture, art with science and entertainment with education.

From matriculation to graduation, UniK will be your guide to university life. A place where you can make plans to save the world with friends over coffee or beer, finish the last lines of the seminar book, expand your horizons during interesting lectures, relax in the comedy club or let off steam at concerts live music and themed parties.

With an emphasis on the diversity of interests, opinions and musical tastes, UniK will give everyone a reason to leave the dorm room!